Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Melekler Ve Özellikleri

leave a comment »


 

 İmanın şartlarından birincisi Allah’a imandır. İkincisi ise Meleklere iman etmektir. Kuran’da meleklere inanmayı konu alan pek çok ayet bulunmaktadır. Örneğin Bakara suresi 98. ayette Yüce Allah, Şöyle buyurmaktadır ; “Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e, Mikail’e düşman olursa, muhakkak ki Allah’ta o kâfirlerin düşmanıdır.” Arapça bir kavram olan melek, dilimizde “ haber getiren elçi, güç ve erk” anlamlarında kullanılmaktadır. Terim olarak ise Allah’ın çeşitli görevler için yarattığı, gözle görülmeyen, duyu organlarıyla algılanamayan, Allah’a tam olarak itaat ve ibadet eden nurani varlıklar anlamındadır.

     Meleklerin hangi maddeden yaratıldıklarıyla ilgili olarak ayetlerde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Hz. Muhammed, çeşitli hadislerinde bizlere meleklerin nurdan yaratıldıklarını bildirmektedir.( Müslim’in hadis kitabında, züht bölümünde ki hadisler)

     Meleklerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

*  Nurdan yaratılan fizik ötesi, nurani yaratıklardır. Bu nedenle canlılara ait; yeme, içme, erkeklik, dişilik, çoğalma, yaşlanma, uyuma, yorulma gibi özelliklere sahip değillerdir.

Melekler, Allah tarafından hangi görev için yaratılmışlarsa o görevi yaparlar ve bunun dışına çıkamazlar. Devamlı olarak Allah’a ibadet ederler. Allah’a isyan edemezler.

*  Melekler son derece süratli hareket eden, olağan üstü güçlü varlıklardır. Bir anda tüm yeri ve göğü dolaşabilecek yetenek ve hıza sahiptirler. Fatır suresi 1. ayette Yüce Allah şöyle buyurur; “ Hamd, Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur.”

*  Gözle görülmeyen melekler, Allah’ın emriyle çeşitli görünümlere bürünebilirler. İnsan şekline girerek Hz. Muhammed, Hz. İbrahim, Hz. Meryem ile görüştükleri pek çok ayette bildirilmiştir.( Meryem 16–17, Hud 69–70)

*  Melekler geleceğe ait bilgileri, Allah(c.c.) kendilerine bildirmediği sürece bilme imkânına sahip değillerdir.

     Meleklerin sayıları ile ilgili ayet ve hadisler de her hangi bir bilgi bulunmamaktadır. Melekleri bulundukları konum itibariyle; yeryüzü melekleri, gökyüzü melekleri, Arşi melekler ( Arş: Allah’ın yarattığı varlıklar içinde en büyük varlık olup nicelik ve niteliği hakkında bilgimiz olmayan bir varlık biçimi)olarak sınıflandırabileceğimiz gibi görevleri bakımından da sınıflandırabiliriz. Görevleri bakımından melekler;

       Cebrail; Vahiy meleği olup Allah’tan aldığı vahyi Peygamberlere iletmekle görevlendirilmiştir. Güvenilir oluşu nedeniyle “ emin” olarak ta adlandırılır. Diğer meleklerin en değerlisi, Allah’a en yakın olan Melektir.

      Mikail; Kâinatta ki tabiat olaylarını düzenlemek, canlıların rızkını dağıtmakla görevlendirilmiş olan melektir.

      İsrafil; Sur’a iki kez üflemekle görevlendirilmiş olan İsrafil’in ilk üfürüşüyle kıyamet kopacak, ikinci kez üfürüşüyle tekrar diriliş gerçekleşecektir.

      Azrail; Ölüm anında canlıların ruhunu almakla görevli olan melektir.Ölüm meleği de denir.

      Hafaza melekleri İnsanları kötülüklerden koruyan meleklerdir.

      Kiramen Kâtibin melekleri,  Günah ve sevaplarımızı yazan meleklerdir

    Münker ve Nekir melekleri, Ölümünden sonra insanları hesaba çekecek olan, bilinmeyen, tanınmayan anlamında    bir ad almış olan

     Arşı yüklenmiş olan Hamele-i Arş melekleri, cennetin baş meleği olan Rıdvan, Cehennemin baş meleği olan Malik ve ayrıca Allah’a çok yakın olan kendilerine İlliyyun ‘dadenilen Mukarrabun melekleri bulunmaktadır.Okunan kur’an’ı, Allah’ı anmak için yapılan ibadetleri dinlemek için inen meleklerin bulunduğu kaynaklarda bildirilmektedir.    

 

Yararlanılan Kaynak ; “ Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi, Kaynak Kitap, ( Akaid, İbadet, Ahlak, Siyer)” ‘ Marifet Yayınları, Yaylacık Matbaası 1985’

 

 

 

Written by Sarı Sayfalar

November 8, 2008 at 12:34 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: