Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Çeşitli Bilim Adamlarının Kur’an-ı Kerim Hakkındaki Görüşleri

leave a comment »


Fransız müsteşriklerinden olan Rene Bassaet, “ La posie arabe ante-islamique” isimli eserinde ; “ Kur’an edebi güzelliğin ezeli ve ebedi örneğidir. Hem de öyle bir örnektir ki, müfessirlerin dedikleri gibi melekler de insanlar da o kutsal kitabın herhangi bir ayetine denk tek bir cümle bile yazmaktan acizdir.” Demiştir.
Meşhur İngiliz bilginlerinden Stanley Lane Pool , “ Le Koran, sa poesie et ses lois” isimli kitabın da ; “ Kur’an’ın hiçbir kısmı Arapların vezin kaidelerine uymaz. Buna rağmen Kur’an, tam bir nesir de değildir. Fakat vezinsiz bir şiir özelliğini göstermekte ve gayet beliğ bir nesir şeklindedir.” Demektedir.
Fransız müsteşriklerinden Dr. Gustave Le Bon, “ La civilisation des arabes” isimli eserinde ; “ İslamiyet, saf ve halis vahdaniyeti dünyaya açıklamış ilk din olmak şerefini iddia etmekte haklıdır. İslam’ın o harikulade sadeliği işte bu saf ve vahdaniyetten doğmuştur ve onun kuvvet ile kudreti de işte bu sadelikte aranmalıdır….. İslamiyet’ten önceki dinler insanların ruhları üzerindeki hâkimiyetlerini kaybetmeye başladıkları halde, Hz. Muhammed’in dini bütün kudret ve hâkimiyetini korumaya devam etmektedir… Kur’an-ın yeryüzüne olağanüstü bir hızla yayılmış olması, onun tebliğ ettiği dine düşman olan müverrihleri daima şaşkınlık içinde bırakmıştır.” Demiştir.
Budapeşte üniversitesi profesörlerinden I. Goldziher, Fransızcaya tercüme edilen “ Le dogme ete la loi de l’islam” isimli eserinde ; “ …Kur’an, ismiyle maruf olup Allah tarafından vahy edilmiş olan bu kitap aynı zamanda bütün dünya edebiyatının bir abidesidir.”demektedir.
Upsal üniversitesi profesörlerinden Nathan Söderblom Fransızcaya çevrilen , “ Manuel d’historie des Religions” adlı esrinde şunları yazmaktadır ; “ Kur’an, belli zamanlarda Hz. Muhammed’e tebliğ edilmiş Allah sözüdür ve semadaki örneğinin aynı olarak tebliğ olunmuştur; işte bundan dolayı da yanılmazdır.”
John Davenport’un Ömer Rıza tarafından Türkçeye çevrilen , “ Hz. Muhammed ve Kur’an-ı Kerim” isimli eserde şunları yazdığını görüyoruz ; “ Müslümanlar derler ki, Musa ile İsa’nın mucizeleri geçici. Muhammed’in mucizesi süreklidir, ebedidir. Bu harika, eski dönemlerin bütün harikalar kaynağından yüksektir.”
Fransız müsteşriklerinden (şarkiyatçılarından) olan Emile Dermenghem , “ La Vie De Mahomet” isimli eserinde ; “ Kur’an, Hz. Muhammed’in tek mucizesidir. Edebiyattan daha üstün olan güzelliği ile zihinleri aydınlatma gücü bugün hâlâ halledilememiş bir muamma özelliğini korumakta ve hiç sofu olmayan okuyucularını bile istisnai bir heyecan içinde bırakmaktadır.” Demektedir.
Medeniyet tarihi kitaplarıyla meşhur, Amerikalı tarihçi, Will Durant ‘ın Fransızcaya çevrilen , “ Histoire de la civilisation medievale” isimli kitapta yazar, şunları söylemektedir ; “ … Yarı şiir, yarı nesir şeklinde bir ifadesi vardır; vezin uyumuyla kafiye her tarafında hissedilir ama bunlar bilinen genel kaidelere uygun şekilde değildir. Özellikle Mekke devrinin eski surelerinde muhteşem bir vezin uyumuyla öyle asil bir üslup heyecanı vardır ki onu ancak Arapçayı iyi bilenlerle İslamiyet ten hoşlananlar hissedebilirler.”

Yararlanılan Kaynak ; “ Garp İlminin Kur’an-ı Kerim Hayranlığı”, İsmail Hâmi DANİŞMEND, Dergah Yayınları, 3. Baskı, Ekim–1978.

Aydın AKDENİZ

Written by Sarı Sayfalar

October 29, 2008 at 12:36 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: