Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Ayetler’de İnkar Psikolojisinin Tahlili

leave a comment »


“ De ki ; Konuştuğunuz ortaklardan gerçeğe eriştiren var mıdır? De ki;’ama Allh gerçeğe eriştirir.Gerçeğe eriştiren mi,yoksa birisi götürmezse gidemeyen mi uyulmaya daha layıktır.Ne biçim hüküm veriyorsunuz”.(10;35)Neml Suresi’nde de şöyle buyrulur; “ Ey Resulüm de ki:’Hamd olsun Allah’a,selam olsun onun seçtiği kullarına… Allah mı iyidir,yoksa O’na ortak koşanları putlar mı? Yoksa gökleri ve yeri yaratıp da sizin için gökten bir yağmur indiren mi ? Bir su ki,onunla,sizin bir ağacını bitiremeyeceğiniz güzel bahçeler meydana getiren mi?Hayır onlar taptıklarını Allah’a eşit tutan bir millettir.Yoksa, yeri bir mesken yapıp da ortasından ırmaklar akıtan,ona ait sabit dağlar yaratan ve iki denizin ortasına bir engel koyan mı?Allah’ın yanında başka bir tanrı mı?Hayır,onların çoğu (tevhidi)bilmezler.Yoksa,sıkıntıya düşen kimse dua ettiği zaman , onun duasını kabul edip fenalığı gideren,sizi yeryüzü sahipleri kılan mı?Allah’ın yanında başka bir tanrı mı?Pek kıt düşünüyorsunuz.Yoksa karaların ve denizlerin karanlıklarında size yol gösteren ve selamete çıkaran,rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci gönderen mi?Allah’ın yanında başka bir tanrı mı?Allah,koştukları eşlerden yücedir,münezzehtir.Yoksa yaratan sonrada veren mi?Allah’ın yanında başka bir tanrı mı?De ki; ‘eğer doğru sözlülerden iseniz açık delilinizi getirin.’ De ki

; Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka bilen yoktur’Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.Ahirete ait bilgileri yeterli midir? Hayır,ondan şüphe etmektedirler.Hayır,ona karşı kördürler.” ( 27; 59-66)

Allah ile putlar arasında hiçbir karşılaştırma yapılamayacağı,politeist (çok tanrıcı) ve kafirlerin bile inkar edemeyeceği kadar açıktır.Bununla beraber bu soru onlara,hatalarını göstermek için soruldu.Çünkü akıllı bir insan,kendisi için hiçbir yararı olmayan bir şey yapmaz.Eğer politeistler,Allah’tan uzaklaşmış,bazı putlara ibadet etmiş,bütün isteklerini onlara sunmuş ve onlar için kurban kesmişlerse,onda kendileri için bazı menfaatler bulunduğunu düşünmüş olmalıdırlar.Bunun için bu ayetlerde,onlardan iyice düşünmeleri ve hangisinin daha iyi olduğunu söylemeleri istendi.Tanrıları mı,yoksa bir tanrı,Allah mı? Kendi tanrılarının daha iyi olduğunu söylemeye cesaret edemezlerdi.Böylece,kendi çaplarında Allah’ın daha iyi olduğunu kabul etmeleri,her alanda inançlarının temelini sarsacaktı;çünkü daha iyiyi bırakıp,aşağılık bir şeyin peşinden gitmek,son derece akıl dışı bir davranış olurdu.Bu ayetlerde Allah’ın haşmeti,azameti ve gücü,onlara bu anlatılanların ilahlarınca yapıldığı sorulup,bu şekilde putlarının masalları yok edilerek,adım adım açıklanmıştır.Bu tartışmalar,psikoloji çalışma ve araştırmalarında geniş ufuklar açmıştır.Yine kafirlere,Kıyamet gününü inanmayı reddettikleri zaman, ‘tevhit’ tartışması sunuldu : “ Şöyle demişlerdi:Biz ölüp de bir toprak ve bir yığın kemik olduğumuz zaman mı diriltileceğiz?Andolsun ki,biz ve daha önce de babalarımız tehdit edilmişti.Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil; De ki: ‘Biliyorsanız söyleyin yer ve onda bulunanlar kimindir?’ Onlar diyecekler ki;Allah’ındır’ Sen de de ki; ‘O halde düşünüp ders almaz mısınız?’ Yine de ki; ‘ Yedi göğün Rabbi kim?’ Allah’tır diyecekler.De ki; ‘ O halde Allah’tan korkmaz mısınız?’ De ki; ‘ Her şeyin hükümranlığı elinde olan kimdir ki,daima o koruyup hükmediyor,kendisi asla korunmaya muhtaç olmuyor?Eğer biliyorsanız,cevap verin; Yine Allah’tır diyecekler.Onlara deki; ‘ O halde nasıl aldanıyorsunuz?” (23:82-89)

Aynı psikolojik muhakeme ve tartışma,kafirleri kıyamet gününe inandırmak için ortaya konmuştur.Onlara,kendi ruhlarını ve geçmiş tarihlerini tetkik etmeleri önerilir; “ Kendi kendilerine,Allah’ın gökleri,yeri ve ikisinin arasında bulunanları gerçek olarak ve belirli bir süre için yarattığını düşünmezler mi? Doğrusu insanların çoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ederler.Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce geçmiş kimselerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? Ki onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler.Yeryüzünü kazıp alt-üst ederek onlardan çok imar etmiş kimseydiler ve onlara belgelerle peygamberler gelmişti. Böylece Allah onlara zulmetmiyor,onlar kendilerine zulmediyorlardı..” (30;8-9)Neml Suresi’nde şunları okuyoruz: “ İnkar edenler: ‘ Biz ve babalarımız toprak olduğumuz vakit mi,sahiden biz mi çıkarılacağız? Andolsun ki bununla biz de ve daha önce babalarımız da tehdit edilmişti.Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil.’ De ki: ‘ Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın!…” (27:67-69).

Sonra bu insanların,her ilk bahar yağan yağmurlarla , ölü toprağın hayata dönüşünün az rastlanır bir olay olmadığını düşünmeleri istenir; “ O,ölüden diri çıkarır,diriden de ölü çıkarır.Toprağa,ölümünden sonra hayat verir; işte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.” ( 30;19).Aynı surede şunları okuyoruz: “ Gökten su indirip,ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi,O’nun varlığının belgelerindendir.Şüphesiz bunlarda düşünen kavim için dersler vardır.” ( 30:24) Kur’an-ı Kerim’de, psikoloji bilimindeki yeni araştırma alanlarını gösteren,pek çok benzer pasaj vardı

r. 

 

 

Hazırlayan , Aydın AKDENİZ.

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 6:29 pm

Posted in Psikanaliz, Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: